AKP iktidarı alkollü içki satışına yeni kısıtlama getirdi

mudhaber

Aktif Üye
Tarım ve Orman Bakanlığı alkollü içki ticaretiyle ilgili yeni bir yönetmelik hazırladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan “Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine Ait Tarz ve Asıllar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” başlıklı düzenlemede içkilerin satışıyla ilgili mevzuatta değişiklikler yapıldı.

Düzenlemeye göre 5 cl’den küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ile bira hariç 300 cl’den büyük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ithal edilemeyecek, üretilemeyecek ve piyasaya arz edilemeyecek.

Yönetmeliğe eklenen süreksiz unsurlarda şu ayrıntılar verildi:

5 cl’den küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ile bira hariç 300 cl’den büyük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler, bu unsurun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonundan itibaren üretilemeyecek ve ithal edilemeyecek.

Bu eserler, bu unsurun yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonundan itibaren Alkollü İçki Dağıtım Yetki Dokümanını haiz firmalar, dördüncü ayın sonundan itibaren toptan satıcılar, perakende satıcılar yahut açık alkollü içki satıcıları tarafınca iç piyasaya arz edilemeyecek.

Bira hariç olmak üzere, cam dışındaki ambalaja sahip alkollü içkiler, bu unsurun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonundan itibaren üretilemeyecek ve ithal edilemeyecek.

Bu eserler, bu hususun yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonundan itibaren Alkollü İçki Dağıtım Yetki Dokümanını haiz firmalar, dördüncü ayın sonundan itibaren toptan satıcılar, perakende satıcılar yahut açık alkollü içki satıcıları tarafınca iç piyasaya arz edilemeyecek.

Yönetmeliğin tam metni şöyleki:

ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İÇ VE DIŞ TİCARETİNE AİT USUL
VE TEMELLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/6/2003 tarihindeki ve 25130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine Ait Tarz ve Asıllar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci unsuruna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Süresi içerisinde dağıtım yetki evrakını yenilemeyen firmaların evrak geçerlilik tarihinden itibaren en geç 3 ay ortasında başvurması halinde, 14 üncü unsurun ikinci fıkrasında belirlenen dağıtım yetki dokümanı bedeli, iki katı olarak tahsil edilerek evrak yenilenir. Bu mühlet geçtikten daha sonraki müracaatlar yenileme kapsamında kıymetlendirilmez.”

MADDE 2- Tıpkı Yönetmeliğin 13 üncü unsurunun altıncı ve on altıncı fıkraları aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“5 cl’den küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ile bira hariç 300 cl’den büyük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ithal edilemez, üretilemez ve piyasaya arz edilemez.”

“Bira dışındaki alkollü içkiler, yalnızca cam gereçten yapılmış ambalaj ile piyasaya arz edilir.”

MADDE 3- Birebir Yönetmeliğin 20 nci hususu aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“MADDE 20- Bu Yönetmelik kararlarına alışılmamış davrananlar hakkında 4733 ve 4250 sayılı Kanunların ilgili unsurlarında karar altına alınan idari yaptırımlar uygulanır. 4733 ve 4250 sayılı Kanunların ilgili hususları uyarınca isimli yaptırımı gerektiren fiillerin işlenmesi halinde isimli mercilere kabahat duyurusunda bulunulur.”

MADDE 4- Tıpkı Yönetmeliğe aşağıdaki süreksiz unsurlar eklenmiştir.

“GEÇİCİ HUSUS 13- 5 cl’den küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ile bira hariç 300 cl’den büyük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler, bu unsurun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonundan itibaren üretilemez ve ithal edilemez. Bu eserler, bu unsurun yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonundan itibaren Alkollü İçki Dağıtım Yetki Evrakını haiz firmalar, dördüncü ayın sonundan itibaren toptan satıcılar, perakende satıcılar yahut açık alkollü içki satıcıları tarafınca iç piyasaya arz edilemez.

GEÇİCİ UNSUR 14- Bira hariç olmak üzere, cam dışındaki ambalaja sahip alkollü içkiler, bu unsurun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonundan itibaren üretilemez ve ithal edilemez. Bu eserler, bu hususun yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonundan itibaren Alkollü İçki Dağıtım Yetki Dokümanını haiz firmalar, dördüncü ayın sonundan itibaren toptan satıcılar, perakende satıcılar yahut açık alkollü içki satıcıları tarafınca iç piyasaya arz edilemez.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik kararlarını Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

BİR YÖNETMELİK DAHA DEĞİŞTİ

Bakanlık ayrıyeten “Alkol ve alkollü içki tesislerinin haiz olmaları gereken teknik kurallar, kurumları, işletilmeleri ve denetlenmelerine ait adap ve asıllar hakkında Yönetmelik”te de değişiklik yaptı.

Yönetmeliğin 20. unsurunun birinci fıkrası şu biçimde değiştirildi:

“Alkol yahut alkollü içki üretim müsaadesi sahibi firmalara ilişkin fabrika, imalathane, imlahane yahut ticari işletmelerin yahut bu üzere yerlerin işletme hakkının ya da şirket paylarının, üçüncü şahıslara devredilebilmesi Kurum müsaadesine tabidir. Bu hedefle yapılacak talep, devredecek için 5 inci unsurun birinci fıkrasının (d) bendinde ve devralacak için 5 inci unsurun birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen bilgi ve evraklarla bir arada Kuruma intikal ettirilir. Talebin uygun görülmesi halinde üretim müsaadesi güncellenir.”